Is deze Vrouwendag in het jaar 2019 nog steeds nodig om aandacht te vragen voor onze positie in de samenleving?
Het is 117 jaar na de eerste staking door vrouwen, in de textiel en kledingindustrie in New York?
Het is Ruim 100 jaar nadat wij ons niet alleen verkiesbaar mochten stellen maar dat wij vrouwen ook stemrecht kregen?

In mijn voorbereiding op deze dag kwam ik erachter dat Vrouwendag, over de hele wereld, ZEKER bestaansrecht heeft en zelfs hard nodig is! Het gaat over de verspreiding van de solidariteit, het beleven van deze dag is een teken van strijdvaardigheid.

Ik schrok van een getal dat ik in een publicatie tegenkwam 75. 75% van de vrouwen tussen de 18 en de 74 jaar hebben te maken (gehad) met sexuele intimidatie. 75%! Deze intimidatie komt meestal vanuit mannen. Dat zijn zonen, neven, broers, vaders. Eens bij geboorte door vrouwen op de wereld gezet! Laten we meer de solidariteit zoeken, onze zonen beter opvoeden met respect voor vrouwen en onze dochters de ruimte geven om zich te ontwikkelen.

De media voeden ons nog steeds met informatie waarin jongens met auto’s spelen en meisjes met poppen. In kinderboeken speelt de moeder vaak de verzorgende rol en de vader doet stoere spelletjes.

De reclame voedt dat beeld. Je herkent het wel. Het ongemak van urineverlies of vermoeidheid schijnt volgens de reclame alleen bij vrouwen voor te komen? Waarom niet meer reclames voor potentieproblemen ofzo? Ik weet het wel. 88% van de experts in de media zijn. Mannen.
Laten wij zelf ook afstappen van het beeld dat we meegeven in de opvoeding dat jongens stoer en sterk moeten zijn, niet mogen huilen. En dat meisjes lief, zorgzaam en mooi moeten zijn. Als je de positie van de vrouw belangrijk vindt dan moet je dat in je eigen omgeving in je eigen doen en laten ook waar maken!

Ondanks dat we ons Nederland een dikke voldoende geven als we het over geluk hebben en de zorgvoorzieningen, scoren we op de gelijkheidsprincipeladder slecht. We zijn het 27ste land van de wereld, hoe komt dat toch?

We moeten meer opkomen voor onszelf. Vrouwen hebben de neiging om zich niet goed te presenteren. Is het bescheidenheid, onderdanigheid, ongemak met de situatie?
Als iemand een compliment maakt over je jurk dan zeggen we vaak: ja, vind je? Het was een uitverkoopje, het is al heel oud Het is leuker en beter om te zeggen: dankjewel, voor het compliment!

Om mee te kunnen doen in Nederland is taal belangrijk. Je bent dan weer wat onafhankelijker. Je kan de krant lezen, je kind helpen met huiswerk, een studie of cursus volgen. Je sociale netwerk is belangrijk en dat word groter als je je meer laat horen en zien. Laat een andere vrouw groeien door jouw aandacht, en sta er voor open dat dat ook andersom gebeurd.
Van alle mensen die niet goed kunnen lezen en/of schrijven is 66% vrouw. Dit percentage MOET naar beneden er zijn veel gelegenheden en scholen daarvoor in de stad maar het begint stap 1 bij de vrouw zelf en haar wens om mee te doen.

Gelukkig zijn er kleine en grotere organisaties die ons helpen om voor onze rechten op te komen. Zoals stichting Prisma. Zij helpen door ontmoetingsmomenten te organiseren waar je met het uitwisselen van kennis over verschillende achtergronden en landen van herkomst een stap vooruit maakt met elkaar in de kunst van het samenleven. Vaak met erg lekker eten daarbij.

Iedereen over de hele wereld kent de naam Amnesty. Zij komen oa op voor vrouwen in gewapende conflicten, zij laten merken dat je niet vergeten wordt. Zij ondersteunen de niet te onderschatte rol van vrouwen bij de vredesbouw. Ze blijven aandacht vragen en het gesprek aan gaan over onderdrukking, verminkingen bij de vrouw en arbeidsomstandigheden.
Ik mocht een keer meedoen hier in Breda met een workshop over oa vooroordelen. Ik kan het iedereen aanraden, je leert er veel van. Ook over jezelf.

De Politiek en besturen van bv scholen, ziekenhuizen het lijkt de ver van mijn bed show, maar daar hebben we als vrouw nog een wereld te winnen. Nog steeds vindt men een vrouw die stevige taal spreekt een bitch, terwijl een man met dezelfde woorden een ‘goed leider’ een goede debater is. We moeten volhouden, elkaar ondersteunen op de weg naar het doen.
En Is er geen weg, dan maken we een weg!

Thema dit jaar is Heldinnen. Het is goed om eens na te denken over welke vrouw jou inspireert. Welke vrouw heeft jou op andere gedachte gebracht over het invullen van je toekomst. Of heeft je gesteund in het maken van een beslissing, of heeft jou uit een bedreigende situatie gehaald. Of is het de buurvrouw die jou de eerste lastige tijd in een nieuw land hielp met taal en contacten.

Ik heb meerdere heldinnen.
In de politiek is dat bv Els Borst, door haar integere menselijke manier van oplossingen zoeken. Zij verkondigde dat politiek veel te belangrijk is om alleen aan mannen over te laten. Dat was een duwtje in de rug voor mij om de politiek in te gaan.

Maar de gedachte aan de leerkracht op de middelbare school, juf van Dijk, ontroert mij nog steeds. Zij geloofde in mij. Zij zag waar ik thuis mee worstelde en liet mij merken dat ik belangrijk was. Zij gaf mij haar vertrouwen en daardoor kreeg ik meer vertrouwen in mezelf. OOK EEN HELDIN VOOR MIJ.

Vrouwen helpen elkaar! En dat is eigenlijk de basis voor de solidariteit tussen vrouwen vertrouwen! En zoek ook in jezelf dat talent, dat vertrouwen, die gave, die maakt dat je een taak hebt in de maatschappij.
De kleine stapjes naar gelijkheid gaan gelukkig wel vooruit al is het soms nog te langzaam. Samen komen we verder, praat erover, kijk wat je er zelf aan kan doen. Zoek elkaar op, dit is ook zo’n mooie plek daarvoor. Er is vandaag een heel mooi en creatief programma samengesteld. Complimenten daarvoor aan de organisaties er omheen. Geniet er allemaal van.

En zolang het nodig is blijven we de Vrouwendag in ere houden en aandacht geven.

Het Mondiaal Centrum Breda organiseert samen met Amnesty International Afdeling Breda en de stichting PRISMA een fijne middag in het Mondiaal Centrum om deze dag te vieren.

Datum: zaterdag, 09 maart 2019
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71
Entree: gratis

Programma

Om 14:00 wordt de ontvangen met een heerlijk welkomstdrankje.
Behoor je tot de eerste 50?
Dan mag je zelfs rekenen op een goodiebag vol met leuke verassingen!

 • Onder het genot van een glaasje, zal het programma geopend worden door een inspirerende spreker.
 • Hierna zullen er verschillende workshops en een Mondiale markt plaatsvinden waar elke vrouw zichzelf kan zijn.
 • Zo kun je bijvoorbeeld ongegeneerd dansen tijdens een dans yoga workshop
 • kun je je haren en nagels laten doen
 • kun je samen met Amnesty strijden tegen het onrecht wat de vrouw nog aangedaan wordt in deze wereld.
 • De slot activiteit is een gezamenlijk portret waar wij als vrouwen onze letterlijke handtekening kunnen zetten als steunbetuiging voor vrouwen die nog elke dag vechten voor hun rechten.

De dag wordt afgesloten met een borrel en wat lekkere hapjes.

De Internationale Vrouwendag op 10 maart was een groot succes! Bekijk hieronder impressie foto’s.

Lees hier de openingsspeech van de Internationale vrouwendag 2019

Onlangs uitgebreid in het nieuws.

Bent u benieuwd naars de gehele regeling en wat ervoor moet worden gedaan?

Volg dan deze link: Kinderpardon.

De stichting Kristallnacht herdenking Breda e.o. is op zoek naar een
voorzitter en een secretaris

Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op of rond 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in Nazi-Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gezet.

In Breda wordt ieder jaar één van de grootste herdenkingen in Nederland georganiseerd door de Stichting Kristallnachtherdenking Breda e.o.. Bij die gelegenheid wordt niet alleen teruggekeken naar de gebeurtenissen in 1938 maar wordt ook stil gestaan bij discriminatie en uitsluiting vandaag de dag.

De stichting wordt bestuurd door een klein kernbestuur. De feitelijke organisatie van de herdenking en een aantal flankerende activiteiten is in handen van een breed samengesteld comité waarin een breder dwarsdoorsnede van levensbeschouwelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.

De huidige voorzitter en secretaris hebben deze functies vervuld sinds 2008 en treden terug in de loop van 2019. Met het oog daarop is het comité op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris.

Voor beide functies geldt:

 • Kandidaten onderschrijven de doelstelling van de Stichting en dragen de jaarlijkse herdenking een warm hart toe.
 • Het bestuur speelt een bescheiden rol bij de feitelijke organisatie van de herdenking. Het leeuwendeel van de voorbereidingen van de jaarlijkse herdenking wordt uitgevoerd door een 12 leden tellend comité.
 • De bestuursvoorzitter en -secretaris bereiden de vergaderingen van het comité voor en coördineren en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het comité en het bestuur beschikken niet over een professioneel ondersteuningsapparaat. De uitoefening van de functies vraagt dus uitermate praktische inzet en betrokkenheid.
 • Uit voorgaande punten resulteert een duidelijke voorkeur voor een teamgerichte, intern en extern verbindende stijl van samenwerken en aansturen.
 • Bij de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking zijn veel verschillende organisaties betrokken. In die zin is voorwaarde voor beide functies dat kandidaten zijn geworteld in Breda e.o. en beschikken over een ruim maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en als aanbeveling ook een religieus netwerk.
 • Alle functies in het bestuur en het comité zijn onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
 • Ervaring met de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke organisatie geldt als pré.
 • Voor een warme en geleidelijke overdracht van werkzaamheden tussen de oude en de nieuwe functionaris wordt zorg gedragen.
 • Het bestuur en het comité kennen een rijke schakering aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en hechten grote waarde aan diversiteit. Vanuit dat principe worden nadrukkelijk vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond uitgenodigd te reageren.

Specifieke taken voorzitter

 • Hij of zij bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen, ziet toe op de verdeling van taken en bewaart het totaaloverzicht van de werkzaamheden.
 • Functioneert als voortgangsbewaker van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking en is tussentijds vraagbaak voor intern en extern betrokkenen.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité in formele zin en is gesprekspartner voor relevante partners.
 • Is in staat de leden van het bestuur als team te laten functioneren, kan waar nodig coachen of leden aanspreken.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité bij externe woordvoering in media en vervult de contacten met de pers.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.

profiel secretaris

 • Schrijft de vergaderingen van het comité uit, bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en vervult alle reguliere secretariaatstaken (opstellen agenda, notuleren, in- en uitgaande post).
 • Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website en sociale media kanalen.
 • Beheert, evalueert en actualiseert de draaiboeken ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking.
 • In samenwerking met de penningmeester opstellen van begrotingen en verantwoordingen.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige bestuursvoorzitter, Jan Hopman, 06 24 61 81 55. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar of kan worden gedownload van website Kristallnacht herdenking Breda

Het Mondiaal Centrum Breda is politiek en in geloofsovertuiging niet geëngageerd en al haar activiteiten staan daar ook los van.

Het stelt groepen wel instaat om bijeenkomsten te organiseren waarbij zij hun levensovertuiging kunnen belijden/vieren.

Op dit moment zijn er twee groepen die hun levensovertuiging vieren binnen de muren van het MCB, te weten:

Diensten van Vishwa-Hindoe Mandier zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
09-12-2018 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
27-01-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-02-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-03-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-04-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
26-05-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
23-06-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
28-07-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
25-08-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
29-09-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
20-10-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
24-11-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x
08-12-2019 zondag kerkdienst 12:00 – 18:00 x

Bijeenkomsten van de Kerk van Jezus Christus zijn voor 2019 gepland op:

Datum dag Bijeenkomst van – tot Aula
25-11-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
09-12-2018 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
16-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
30-12-2018 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
13-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-01-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
27-01-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-02-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-02-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
10-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-03-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
31-03-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-04-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-04-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
12-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
19-05-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
26-05-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
09-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
16-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
23-06-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
30-06-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
14-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
21-07-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
28-07-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
11-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
18-08-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
25-08-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
15-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-09-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-09-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
13-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
20-10-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
27-10-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
10-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
17-11-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
24-11-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
08-12-2019 zondag kerkviering 08:00 – 12:30 x
15-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
22-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x
29-12-2019 zondag kerkviering 12:00 – 16:00 x

Het Mondiaal Centrum Breda, onderschrijft en beveelt van harte aan, de sinds 1981 jaarlijks georganiseerde Kerstherberg.

PERSBERICHT KERSTHERBERG 2018

De kerstdagen zetten ons gevoel in beweging. Het doet iets met ons.Logo Kerstherberg Breda
Voor de één zijn het dagen vol warmte en gezelligheid. Anderen hebben juist liever dat die dagen weer snel voorbij zijn. De kerst kan die
mensen bijvoorbeeld er pijnlijk aan herinneren dat ze eigenlijk nergens thuis zijn, eenzaam zijn, herinneren aan ruzie of wat dan ook.
De kerstdagen duren dan lang, zijn eenzaam en koud. Voor al die mensen bieden wij een huiskamer.

In 1981 werd in Breda de Kerstherberg in het leven geroepen. De Kerstherberg is voor iedereen gratis toegankelijk. De gehele dag wordt
er gratis eten en drinken geserveerd. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals muzikale optredens en een kindermiddag. De kerstherberg is voor alle mensen die een beetje afleiding, een luisterend oor en gezelligheid zoeken tijdens de kerstdagen.

Dag en nacht geopend.

De Kerstherberg opent zijn deuren van kerstavond 24 december 19:00 uur t/m tweede kerstdag 26 december 19:00 uur in het Rondeel, Kloosterlaan 14 te Breda, tegenover het Chassétheater.

Bezoek de website van Kerstherberg Breda

Woensdag 7 november 2018 de nationale Dag van de Dialoog

U wist het misschien nog niet, zelf weet ik het ook sinds kort, dit is de nationale dag van de dialoog.
Het initiatief is in 2002 voor het eerst genomen in Rotterdam met als doel; met mensen in gesprek gaan om achter de façade van het uiterlijk te kijken. U kunt hier googlen naar; “dag van de dialoog”

In het mondiaal centrum hebben wij met een groep mensen hieraan meegedaan. We waren met achten , wat een mooi aantal bleek voor deze manier van communiceren. Zo’n gespreksbijeenkomst is namelijk aan afspraken gebonden.
Men luistert zonder oordeel te vormen derhalve voelt de spreker zich vrij om de eigen gedachten te delen.
We zijn begonnen met een mooi gedicht van Joost Zwagerman wat ik u niet wil onthouden.

…..zag jij misschien dat ik naar jou
Dat ik je zag en dat ik zag hoe jij
Naar mij te kijken zoals ik naar jou
En dat ik hoe dat heet zo steels
Zo en passant en ook zo zijdelings
Dat ik je net zo lang bekeek tot ik
Naar je staarde en dat ik staren bleef
Ik zag je toen en ik wist in te zien
Dat in mijn leven zoveel is gezien
Zonder dat ik het ooit eerder zag
Dat kijken zoveel liefs vermag
( geplukt van google “Joost Zwagerman”

Gewend als wij zijn om direct mondig te reageren met al op voorhand een mening, of toch minstens een standpunt in te nemen, was het voor ons allemaal een onnatuurlijk en moeilijk uitvoerbare opdracht om echt alleen maar te luisteren, er kreeg dan ook geregeld weer iemand een waarschuwing.

Wij werden begeleid door Erik de Haas als gespreksleider.
Het thema dit jaar is; ELKAAR ZIEN De dialoog heeft vier stappen.

Stap 1 is dus , vertel je gedachten bij het thema,
Stap 2 is wat is je wens in dit kader, wat is je droom?
Stap 3 hoe ga je dat verwezenlijken (helemaal of gedeeltelijk)
Stap 4 wat vond je van de gevoerde dialoog?

Gekeken naar de antwoorden op de laatste stap, iedereen was het denk ik eens dat het een goede luisteroefening was maar de meesten zouden het zelf meer dynamisch willen maken. Dat je met respect voor ieders spreektijd wel mag reageren op het vertelde. Er was nu binnen de gegeven tijd van 10 tot 12,00 uur, te weinig tijd om veel diepgang te krijgen. Men vond het niet helemaal reëel om echt te verwachten dat er geluisterd kan worden zonder oordeel te vormen in je hoofd, maken we allemaal niet een plaatje van de eerste indruk? Het is in de vervolgfase van een kennismaking dat je je plaatje gaat verfijnen en bijstellen.

Iedereen ging wel met een goed gevoel naar huis, er werden voorstellen gedaan om dit vaker plaats te laten vinden en dan dus in een wat dynamischer vorm. Waarin , net als hier op deze dag ieders zienswijze en overtuiging gerespecteerd wordt. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten. Gewoon op deze site of via de huis aan huis bladen.
Wij hebben er een leuke ochtend aan besteed.

Het werk van de Broeders van Huijbergen in Breda van 1866 tot 2014.

Op donderdag 29 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holsstraat 71, Broeder Bram Hommel allereerst een overzicht geven van de communiteiten en werkzaamheden van de Broeders in Breda in de periode van 1865 tot 2014.

 • Zij gaven vorm en inhoud aan het onderwijs in West-Brabant;
 • Zij richtten tal van scholen op en hadden ook een jongenskweekschool;
 • Zij stonden aan de wieg van voetbalclub S.A.B. en JEKA omdat zij vonden dat sporten belangrijk vonden

Het hoofdaccent van de avond, die met een powerpoint-presentatie begeleid wordt ligt op de spiritualiteit van de congregatie, wat waren hun uitgangspunten, wat was hun inspiratie van waaruit zij hun werk konden doen. Hun verhouding met de lange spirituele traditie van Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Vincentius (Don Bosco).
In het verlengde hiervan zal hij proberen uitgaande van het `Rijk Gods` als metafoor oude waarden zoals deemoed en belangeloze liefde herkenbaar maken in hedendaagse termen

Hoe kunnen we in deze tijd ontvankelijk zijn en daardoor creatief zijn voor de invloed van een God die ons denken en spreken te boven gaat. Het is het open staan voor een ondergaan en ervaren van diens invloed, die niet consumptief is, maar ons energie geeft om de waarheid, schoonheid en liefde te realiseren.

Hierbij gaat het ook om na te denken over de belangeloosheid van de liefde, want onze liefde bevat steeds een bepaalde graad van eigenbelang. Jezelf daarvan bewust zijn en steeds proberen de ander lief te hebben zoals hij/zij is. Het gaat erom dat je je liefde steeds moet proberen uit te zuiveren en niet slechts kijkt vanuit de bril van je behoeften.

Aansluitend zal een vertegenwoordiger van het Mondiaal Centrum laten zien hoe het opvangen van ongedocumenteerden (mensen zonder papieren), de Naald en Draadgroep de Inloop en Samen Eten in het verlengde liggen van het werk van de Broeders van Huijbergen en waar hedendaagse begrippen zoals compassie en presentie centraal staan.
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en is er koffie en thee om wat na te spreken.

Lees het verlag over de “Broeders van Huijbergen”-lezing

Het Mondiaal Centrum Breda ondersteunt van harte de oproep van Marge in Beeld 2, de overkoepelende organisatie in Breda die zich inzet tegen “armoede en uitsluiting”.
Marge in Beeld 2, protesteert in deze brief, mede namens de in de brief vermeldde andere organisaties die zich inzetten in de bestrijding van armoede, tegen de bezuiniging op “armoedegelden”, zoals die voorliggen bij de huidige begrotingsvoorstellen.

Marge in Beeld 2 en de organisaties die haar steunen, zien voor de mensen met een lage sociaal economische status een opeenstapeling van bezuinigingen die de druk op hun kwetsbaarheid verhoogt en hun zelfredzaamheid verlaagt.

Deze begroting doet geen recht aan het motto: “lef en liefde” van het nieuwe gemeentebestuur. Het effect van de bezuinigingen zal zijn dat later meer geld uitgegeven zal moeten worden om een en ander te herstellen of de ongewenste effecten te corrigeren.

Tevens wordt er geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen op organisaties die zich voor deze mensen inzetten en wordt er opgeroepen om armoede bestrijding aan te pakken vanuit een totaaloverzicht en visie.

Download en lees hieronder de brief