Berichten

Eind januari 2018 hebben we een druk bezochte informatieavond georganiseerd over de schrijnende situatie van ongedocumenteerden in Nederland. We berichtten hier eerder over op onze website.
Tijdens deze avond was er vanuit alle politieke partijen begrip en zag men de noodzaak om met de verstrekte informatie iets te doen.logo Gemeente Breda

Daarna kwamen in maart de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen volgde het formatieproces. Tijdens dit proces werden door onze voorzitter – veelal in samenwerking met andere organisaties – diverse informatierondes bijgewoond en werden het college van burgemeester en wethouders, de formateurs en de nieuwe raadsleden uitgebreid geïnformeerd en werd steun gevraagd om in de nieuwe coalitie ruimte te maken voor de noodopvang van ongedocumenteerden in het Mondiaal Centrum en daar de benodigde middelen voor te reserveren. In ieder geval totdat er sprake is van een rijksbeleid waarmee hierin landelijk wordt voorzien.

Al deze inspanningen hebben tot resultaten geleid:
Hieronder twee citaten uit het nieuwe bestuursakkoord:
onder het kopje:

Ongedocumenteerden

We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden).
We kunnen niet wegkijken als mensen in de problemen komen. Niemand hoeft in Breda op straat te slapen.
Daarover gaan we met de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda afspraken maken om van daaruit mensen door te kunnen geleiden naar al
bestaande voorzieningen.

En onder het kopje:

afspraken:

We maken € 100.000 jaarlijks vrij voor ons beleid ten aanzien van
ongedocumenteerden totdat er een rijksbrede afspraak is.

Deze bestuurlijke afspraken zijn een grote steun in de rug van het Mondiaal Centrum Breda en andere maatschappelijke organisaties betrokken bij de
opvang van asielzoekers en ongedocumenteerden. Naar verwachting zal wethouder Mirjam Haagh (PvdA) de portefeuillehouder over dit onderwerp zijn.

Het bestuur van het Mondiaal centrum heeft zich in een brief aan de gemeenteraad verheugd getoond over deze toezeggingen. Zodra het nieuwe College is benoemd, begin juni, zullen we met hen in gesprek gaan om mee te werken aan de uitwerking van deze coalitie-brede afspraken.

Gerelateerd artikel in BN de Stem

Beter inzicht in de wereld van de Ongedocumenteerden.

30 Januari was er een druk bezochte informatieavond over de thematiek van de ongedocumenteerden.
Een gezamenlijk initiatief van de vier Bredase organisaties die zich met advies, begeleiding en opvang van ongedocumenteerden bezighouden: Steunpunt Ongedocumenteerden STOB, het Annahuis, Vluchtelingenwerk afdeling Breda en het Mondiaal Centrum Breda waar ook kandidaten van politieke partijen meer dan welkom waren (21 maart Gemeenteraadsverkiezingen!)

Mw. Ederveen LOSVluchtelingenwerk

Stichting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt

Rian Ederveen, coördinator van het Landelijk Overleg Ongedocumenteerden (LOS),  schetste duidelijk waarom iemand tussen de wal en het schip kan vallen met al die uiteenlopende wetten, regels en instellingen, en waarom de groep niet volledig in beeld is. Tientallen gemeenten hebben verschillende oplossingen bedacht om voor deze groep opvang en begeleiding te organiseren om humanitaire redenen, maar ook uit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid.

Lokale organisaties maken indruk

STOBVertegenwoordigers van de organiserende instellingen vertelden vervolgens de persoonlijke verhalen van vier ongedocumenteerden, die meestal ook met uiteindelijk succes zijn ondersteund. Maar schrijnend waren die verhalen zeker, en dat was te voelen in de zaal. Duidelijk was: het kost erg veel energie en tijd van alle betrokkenen, ongedocumenteerden en vrijwilligers, om tot oplossingen te komen. MCB

De zaal was politiek gevuld

Tenslotte was het woord aan de zaal. Gespreksleider Jac Kriens zocht in het publiek natuurlijk wethouder Patrick van Lunteren. Hij moest erkennen dat de gemeente voor deze groep nog weinig te bieden heeft. Maar hij was zeer onder de indruk van de grote inzet van alle vrijwilligers en instanties. VWOok de vertegenwoordigers van de andere politieke partijen moesten dat beamen.  Er bleek brede overeenstemming te bestaan: de gemeente zou meer kunnen en moeten doen. Zeker nu het kabinet samen met de VNG er nog niet uit is, hoe het in de toekomst geregeld moet worden. Afgesproken werd, dat in de eerstkomende raadsvergadering dit onderwerp geagendeerd zal worden en dat aan het nieuwe college gevraagd zal worden hiervoor nieuw beleid te ontwikkelen.
Met deze toezeggingen gloort er hoop dat er meer gedaan gaat worden om de groep ongedocumenteerden te ondersteunen, hoop op rust, hoop op een oplossingsperspectief.

Wilbert Willlems

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”126″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden”]

[Best_Wordpress_Gallery id=”128″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden MJ”]

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”130″ gal_title=”2018 Ongedocumenteerden PdB”]

Bestaan Ongedocumenteerden echt?

Informatieavond met politieke partijen op 30 januari

Als je zo in Breda of omstreken rondkijkt, kom je op het eerste gezicht geen ongedocumenteerden tegen. Je gaat ervan uit dat iedereen wel een paspoort of ID-kaart heeft. De praktijk is echter anders. Vanaf september 2016-2017 hebben de vier organisaties Annahuis, STOB e.o. (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda e.o., Vluchtelingenwerk en MCB (Mondiaal Centrum Breda) een samenwerkingsverband, de bij hen bekende 70 ongedocumenteerden (mannen, vrouwen en kinderen) in Breda op allerlei manieren geholpen.
Dat kan zijn door te kijken of er nog een juridische procedure nodig is (Vluchtelingenwerk), dat kan zijn door hen in contact te brengen met huisarts, tandarts of ziekenhuis (STOB), door juridische en sociale hulpverlening (Annahuis) of door mensen Bed, Bad Brood en warme Begeleiding aan te bieden.
Landelijk wordt het aantal op 35.000 geschat en iedere stad geeft op haar eigen manier invulling aan de opvang van ongedocumenteerden.

Op dinsdag 30 januari om 19.00 uur is er in het Mondiaal Centrum aan de Roland Holststraat 71 een informatieavond over ongedocumenteerden. Rian Ederveen van de Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) zal informatie geven over de doelgroep, wie zijn het, waarom blijven mensen, wat is hun rechtspositie, wat is hun leefsituatie, het belang van een lokale voorziening, hoe is de landelijke stand van zaken en wat zijn de mogelijkheden op lokaal niveau.

Vervolgens presenteren de vier bovengenoemde instellingen ieder een voorbeeld van een ongedocumenteerde.
Het zal gaan over iemand die in zijn land van herkomst vervolgd wordt vanwege homoseksualiteit, over iemand die christen geworden is, iemand die voor politiek geweld in zijn land gevlucht is en iemand die slachtoffer geworden is van mensenhandel.

Hierop aansluitend worden er reacties gevraagd van de aanwezige politieke partijen onder de deskundige leiding van gespreksleider Jac Kriens. Tot slot bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor het concrete programma zie website van het Mondiaal Centrum Breda

Naar: aankondiging en programma

Het Mondiaal Centrum Breda heeft vandaag een brief gestuurd aan de politieke partijen in Breda om te vragen om steun bij het realiseren van een “Bed, Bad, Brood” voorziening voor die vluchtelingen die niet meer opgevangen worden door de overheid in een AZC of uitgeproduceerd zijn.

Zij verkeren daardoor vaak in grote nood en kunnen soms vooralsnog geen goed besluit nemen hoe zij hun leven verder willen gaan inrichten. Zij hebben extra tijd en tijdelijke opvang nodig om na te denken over hun toekomst.

Breda blijft momenteel achter in vergelijking met vergelijkbare steden in de opvang van mensen die niet meer door het COA opgevangen worden of in de opvang van ongedocumenteerden. In de gemeenteraad is eerder gebleken dat er een meerderheid voor dit plan aanwezig.

Lees de volledige brief aan de politieke partijen in Breda

Meer informatie over wat het MCB beoogt, vind u op de pagina ‘over ons‘. Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact met het MCB op te nemen.