Berichten

Wereld Waterweek

Ongelofelijk voor ons in Nederland dat er geen water uit de kraan komt. Maar recent gebeurde het bijna wel in zuid Europa. Water, drinkwater op rantsoen. In juli gingen in het Vaticaan de fonteinen uit. Rome kwam met een drinkwater rantsoeneringsplan. In Nederland kan het wel eens voorkomen dat we het advies krijgen om de tuin niet te sproeien of de auto niet te wassen om bij te dragen om de grondwaterstand op pijl te houden maar we blijven er letterlijk in zwemmen en ons ermee vermaken. Echter ook in Nederland dreigt last van water, echter eerder overlast dan een tekort.

Op wereldschaal echter is water schaars. Voor de helft van de mensen op aarde is toegang tot water niet het hele jaar door gegarandeerd. Sterker nog voor heel veel mensen geldt dat er voor enkele maanden per jaar geen water is.
Zoet water is voor de mens belangrijk als drinkwater en om gewassen mee te irrigeren. Al vroeg is de mens begonnen om de loop van het water aan te passen aan zijn omstandigheden, door het omleiden van een beekje of het aanleggen van dammetjes om een voorraad aan te leggen voor mindere tijden. Deze ingrepen hadden vaak al ruzies tot gevolg met buren of families die in lager gelegen gebieden woonden.

Wat nu als een overheid dit op grote schaal gaat doen, rivieren omleiden of blokkeren met dammen voor irrigatie, drinkwater en elektriciteit. Dan gaan buurlanden die later in het stroomgebied liggen klagen. Als dan niet tot een oplossing gekomen kan worden over hoeveel water die “doorgelaten” moet worden, is een gewapend conflict, zeker ten tijde van (gecreëerde) schaarste, van een van nature aanwezig product, aanwezig. Geen enkele regering wil zijn bevolking zien creperen, of productiemogelijkheden laten ontnemen, dus verantwoord omgaan met de beschikbare voorraad is een must.

Water op het hoogste niveau

De Verenigde Naties zijn zich allang bewust dat water een belangrijk onderdeel is voor het voortbestaan van de mens, zeker met de door hen erkende, klimaatverandering in het vooruitzicht. Zij beseffen dat een oorlog om water beslist tot de mogelijkheden behoort.
Daarom heeft ze 17 “Sustainable Development Goals” gedefinieerd om de levensstandaard van de mensen wereldwijd op een aanvaardbaar tot goed niveau te brengen. Water maakt daarvan een belangrijk onderdeel vanuit. Veel organisaties en bedrijven werken met en voor de Verenigde Naties om deze “Goals” te realiseren.
Sustainable Development Goals
Veel organisaties en bedrijven zijn bezig om drinkwater voor eenieder toegankelijk te maken. Voor de Verenigde Naties is toegang tot water voor iedereen een (nummer 6) van de “17 Sustainable Development Goals”. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all

Hieronder de feiten en cijfers van de inmiddels bereikte doelen van “zekere toegang tot water en sanitair voor iedereen”:

 • 2.6 miljard mensen kregen toegang tot waterbronnen sinds 1990 echter 663 miljoen mensen ontberen dit nog steeds.
 • Minstens 1.8 miljard mensen maken gebruik van drinkwater dat besmet is met uitwerpselen.
 • Het aantal mensen die gebruik kunnen maken van verbeterde waterbronnen is toegenomen tot 91 procent.
 • 40 procent van de mensen wordt geconfronteerd met waterschaarste en dit aantal is stijgende.
 • 1.7 miljard mensen wonen in de buurt van watervoorraden waarvan het gebruik van water hoger is dan de aanvulling ervan.
 • 2.4 miljard mensen kunnen geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen zoals toiletten.
 • Meer dan 80 procent van het door mensen geproduceerde afvalwater wordt ongezuiverd geloosd op rivieren of in zee.
 • Elke dag sterven meer dan 1000 kinderen aan diarree als gevolg van voorkombare water en sanitaire besmettingen.
 • Energie opgewekt met waterkrachtcentrales is thans de belangrijkste en meest voorkomende energiebron sinds 2011, terwijl het slechts 16 procent van de elektriciteitsproductie is.
 • Ongeveer 70 procent van de van rivieren meren en andere bronnen afgetapt water wordt gebruikt voor irrigatie.
 • Overstromingen en andere aan water gerelateerde rampen zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de doden veroorzaakt door natuurrampen</;li>
  (Bron: www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/)

Water en Veiligheid

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties erkende al in 2011 dat er klimaatverandering plaats vindt en dat water daarvan het belangrijkste onderdeel uitmaakt. De toenmalige Secretaris-Generaal Ban Ki Moon verklaarde toen dat er voor honderden miljoenen mensen te weinig voedsel en water dreigde. Dit moet gezien worden als een van de essentiële gronden voor lokale, nationale en globale stabiliteit. De strijd tussen gemeenschappen en landen voor deze schaarse bronnen neemt toe het verscherpt oude veiligheidsdilemma’s en creëert nieuwe.

In 2013 concludeerde de Verenigde Naties dat water een veiligheidsrisico vormt omdat geen stabiele toegang tot water kan leiden tot preventieve acties die leiden tot regionale spanningen en conflicten. Toegang tot water draagt bij tot vrede en veiligheid op de lange termijn.
Dit jaar organiseert de Verenigde Naties haar Wereld water Week in Stockholm Zweden.

Veranderingen in het klimaat zorgen ervoor dat er langere periodes van droogte zijn of hevigere regenperiodes, maar daar waar het water kan niet bewaard kan blijven, draagt dit ertoe bij dat water een schaars product is en blijft.

De mens

Vaak maakt ook menselijk ingrijpen, meestal met de beste bedoelingen, het beschikbare water schaars.

 • Er worden dammen aangelegd door landen die natuurlijke waterbronnen bezitten om zo het water over een langere tijd, bijvoorbeeld als drinkwater te kunnen gebruiken. Ook wordt zo visserij bedreven op de stuwmeren, het water kan voor landbouwirrigatie gebruikt worden en met de overvloed kan elektriciteit worden opgewekt. Dammen zorgen er echter voor dat stroomafwaarts gelegen landen of gebieden minder water kunnen gebruiken.
 • Rivieren waarin dammen zijn aangebracht en het water voor irrigatie gebruikt wordt, leveren stroomafwaarts veel minder water. Hierdoor kunnen mensen na de dam niet alleen over minder water beschikken, maar doordat er minder water door de rivier stroomt, krijgt de monding van de rivier ook minder uitstroomkracht waardoor zout zeewater steeds verder het land in kan komen.
 • Het stilstaande water in de stuwmeren biedt de gelegenheid tot economische activiteit. Echter het is gebleken dat er rond stuwmeren meer malaria voorkomt. De daarvoor verantwoordelijk mug kan zich namelijk ideaal voorplanten om en nabij dit stilstaande water.
 • Voor veel activiteiten is water een vereiste. Zo kan via bevaarbaar water goederen aan en afgevoerd worden. Industriële activiteiten vragen vaak ook veel water.
 • Menselijke activiteiten landbouw en industrie zorgen er ook voor dat veel water verbruikt wordt. Zo wordt door industriële activiteiten veel gebruikt- en verontreinigd afvalwater in de rivieren geloosd. Zo is bekend dat in de Ganges in India zwaar verontreinigd (door leerlooierijen) afval (zuren) geloosd wordt, waardoor de gezondheid van veel mensen ernstig bedreigd wordt. Dit terwijl een op de 12 mensen op de wereld van deze rivier afhankelijk is.
 • Steden met primitieve rioleringen lozen afval en uitwerpselen ongezuiverd in zee en rivieren mens en dier stroomafwaarts worden hiermee geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat veel mensen die van het rivierwater afhankelijk zijn, doorlopend ziek zijn. Zo doen er over de Ganges in India en de Gele rivier in China vreselijke verhalen de ronde.
 • Veel van de bedreigde rivieren liggen in ontwikkelingslanden, wat een oplossing van het probleem bemoeilijkt. Zo wordt de Mekong-rivier in Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam bedreigd door overbevissing, maar zijn overheden niet bij machte die aan te pakken.
 • Niet alle problemen spelen zich af in onderontwikkelde landen, ook de bedding van de Donau krijgt steeds minder toevoer van vers water. Dit komt doordat de kanalen die in de Donau-delta voor vrachtvaart zijn aangelegd, nu al even lang zijn als de lengte van de natuurlijke vertakkingen (1700 kilometer).
 • Maar niet overal bestrijden overheden de problemen. De Europese Unie is juist bezig om de Donau geschikter te maken voor intensiever vrachtverkeer. En in Afrika, waar de Niger, Nijl en het Tsjaadmeer steeds minder water krijgen, ontbreekt het simpelweg aan geld.

Het Wereld Natuurfonds heeft een goed artikel over rivieren en de leefbaarheid op haar website staan: waaruit een aantal van bovenstaande punten is overgenomen.

Hoop voor Afrika

Recente studies hebben uitgewezen dat zich onder het Afrikaanse continent een grote hoeveelheid water bevindt.
Echter een goede manier om deze voorraad aan te spreken, moet nog bestudeerd worden.

Het feit dat er water is onder het Afrikaanse oppervlak is geruststellend. Een vervolgen studie moet uitwijzen hoe snel deze watervoorraad aangevuld wordt. Als men water opgepompt en gebuikt als drinkwater voor mens en dier en voor irrigatie van de landbouw, dan is er een zeer reële mogelijkheid dat er meer water aan de bodem onttrokken wordt dan dat er op nateuurlijke aangevuld kan worden en dan hebben we op termijn pas echt een probleem, want dan is op echt op.

Schoon water noodzaak

Het gebruik van verontreinigd water en het ontbreken van afvalverwerking ondermijnen de pogingen om een einde te maken aan armoede en veelvoorkomende ziektes in de armste landen. Op dit moment kunnen 2,4 miljard mensen geen gebruik maken van een soort van toilet (afvoer van menselijk afval). Minstens 1,8 miljard mensen gebruikt met menselijke fecaliën (poep) verontreinigd drinkwater, met alle bijbehorende ziektes van dien. Een nog groter aantal mensen drinkt water dat aangevoerd wordt door waterleidingssystemen die geen enkele bescherming tegen een dergelijke verontreiniging bieden.
Verontreinigd drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen zijn de oorzaak van kindersterfte. Diarree bij kinderen (geschat 1,5 miljoen kinderen onder 5 jaar per jaar) gaat vaak samen met:

 • Onvoldoende water
 • Slechte sanitaire voorziening (afscheiding menselijke uitwerpselen)
 • Verontreinigd water
 • Slechte hygiënische omstandigheden en kennis daarvan

Economen hebben berekend dat het economisch gezien een goede investering is om aan de beschikbaarheid van goed drinkwater en goede sanitaire voorzieningen te werken. Elke geïnvesteerde Euro betaald zich 9 maal terug.
De Verenigde Naties over water:
In veel landen worden de behoeften in het open veld gedaan. (dit is een crime voor vrouwen, die daarbij vaak lastig gevallen of verkracht worden) Sanitaire voorzieningen hoe primitief ook dragen bij aan het voorkomen van en de verspreiding van ziektes. Geïnteresseerd in de water en sanitaire voorzieningen in de verschillende landen? Zoek het uit via deze website: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation

Foto’s van – Wel ingelichte kringen –

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”Verontreinigde rivieren”]

 

Bekijk onderstaande (en andere video’s op de website van IRINNEWS (http://www.iringnews.org).
korte video water schaarste
korte video overstroming
korte video water schaarste
aanvullende informatie