De stichting Kristallnacht herdenking Breda e.o. is op zoek naar een
voorzitter en een secretaris

Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op of rond 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “Kristallnacht” werden in Nazi-Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gezet.

In Breda wordt ieder jaar één van de grootste herdenkingen in Nederland georganiseerd door de Stichting Kristallnachtherdenking Breda e.o.. Bij die gelegenheid wordt niet alleen teruggekeken naar de gebeurtenissen in 1938 maar wordt ook stil gestaan bij discriminatie en uitsluiting vandaag de dag.

De stichting wordt bestuurd door een klein kernbestuur. De feitelijke organisatie van de herdenking en een aantal flankerende activiteiten is in handen van een breed samengesteld comité waarin een breder dwarsdoorsnede van levensbeschouwelijke, religieuze en maatschappelijke organisaties is vertegenwoordigd.

De huidige voorzitter en secretaris hebben deze functies vervuld sinds 2008 en treden terug in de loop van 2019. Met het oog daarop is het comité op zoek naar kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris.

Voor beide functies geldt:

 • Kandidaten onderschrijven de doelstelling van de Stichting en dragen de jaarlijkse herdenking een warm hart toe.
 • Het bestuur speelt een bescheiden rol bij de feitelijke organisatie van de herdenking. Het leeuwendeel van de voorbereidingen van de jaarlijkse herdenking wordt uitgevoerd door een 12 leden tellend comité.
 • De bestuursvoorzitter en -secretaris bereiden de vergaderingen van het comité voor en coördineren en houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Het comité en het bestuur beschikken niet over een professioneel ondersteuningsapparaat. De uitoefening van de functies vraagt dus uitermate praktische inzet en betrokkenheid.
 • Uit voorgaande punten resulteert een duidelijke voorkeur voor een teamgerichte, intern en extern verbindende stijl van samenwerken en aansturen.
 • Bij de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking zijn veel verschillende organisaties betrokken. In die zin is voorwaarde voor beide functies dat kandidaten zijn geworteld in Breda e.o. en beschikken over een ruim maatschappelijk en bestuurlijk netwerk en als aanbeveling ook een religieus netwerk.
 • Alle functies in het bestuur en het comité zijn onbezoldigd. Feitelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.
 • Ervaring met de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden in een soortgelijke organisatie geldt als pré.
 • Voor een warme en geleidelijke overdracht van werkzaamheden tussen de oude en de nieuwe functionaris wordt zorg gedragen.
 • Het bestuur en het comité kennen een rijke schakering aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en hechten grote waarde aan diversiteit. Vanuit dat principe worden nadrukkelijk vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond uitgenodigd te reageren.

Specifieke taken voorzitter

 • Hij of zij bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen, ziet toe op de verdeling van taken en bewaart het totaaloverzicht van de werkzaamheden.
 • Functioneert als voortgangsbewaker van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking en is tussentijds vraagbaak voor intern en extern betrokkenen.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité in formele zin en is gesprekspartner voor relevante partners.
 • Is in staat de leden van het bestuur als team te laten functioneren, kan waar nodig coachen of leden aanspreken.
 • Vertegenwoordigt de Stichting en het comité bij externe woordvoering in media en vervult de contacten met de pers.
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke bestuursfunctie.

profiel secretaris

 • Schrijft de vergaderingen van het comité uit, bereidt samen met de voorzitter de vergaderingen voor en vervult alle reguliere secretariaatstaken (opstellen agenda, notuleren, in- en uitgaande post).
 • Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website en sociale media kanalen.
 • Beheert, evalueert en actualiseert de draaiboeken ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse herdenking.
 • In samenwerking met de penningmeester opstellen van begrotingen en verantwoordingen.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige bestuursvoorzitter, Jan Hopman, 06 24 61 81 55. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar of kan worden gedownload van website Kristallnacht herdenking Breda

Print Friendly, PDF & Email