Op vrijdag 16 november 2018 organiseert de Stichting Multatuli Lezing Nederland de tweeëntwintigste editie van de Multatuli-lezing in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda. Het programma begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. Zet het alvast in uw agenda!

De Multatuli-lezing 2018 heeft als titel ‘Democratie en verzet, onlosmakelijk verbonden’. Tijdens de lezing wordt ingegaan op het thema ‘Verzet, propaganda en beeldvorming’. Bij ‘het verzet’ denken we aan de verzetsplegers tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dit was verzet van de ‘gevestigde orde’ tegen ‘de bezetter’. Vindt vandaag de dag ook verzet plaats? En als dat zo is: verzet door wie, tegen wat of wie? Is de democratische ordening van het Westen toepasbaar op andere landen? Is onze democratische waarde een blauwdruk voor de rest van de wereld? Verzet kan vanuit verschillende perspectieven worden beschouwd: vanuit burgers maar ook vanuit de overheid, die zich op haar beurt verzet tegen ontwikkelingen in de samenleving, in het ‘belang van de samenleving’.

Prf. B. SchoenmakerE. NazarskiD. Samsom
Prof. Dr. Ben Schoenmaker (directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie) gaat in zijn lezing o.a. in op de vraag hoe het verzet tegen de Duitse bezetter in de jaren 1940-1945 vorm kreeg en welke rol het verzet, individuele verzetsmensen en het door hen gestelde voorbeeld in de naoorlogse maatschappij hebben gespeeld.
Eduard Nazarski (directeur Amnesty International) en Diederik Samsom (commissaris Energie Beheer
Nederland, voorheen Greenpeace, oud-politicus) gaan in op het thema vanuit hun eigen perspectief. Het publiek zal nadrukkelijk in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de afsluitende discussie onder leiding van Frénk van der Linden.

Voor het eerst worden dit jaar de Multatuli-scriptieprijzen uitgereikt, waarvoor in 2017-2018 afgestudeerde studenten van Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences in aanmerking komen. De winnaars worden op 16 november bekend gemaakt.

De Multatuli-lezing streeft ernaar een waardevolle bijdrage te leveren aan het initiëren van een discussie die inspireert en activeert. We zijn dan ook zeer erkentelijk voor de steun van o.a. gemeente Breda, Avans Hogeschool en de Nederlandse Defensie Academie. Maar tijden zijn veranderd en financiers verlangen ook een eigen bijdrage van deelnemers.
Mogen wij u vragen uw blijk van waardering voor de Multatuli-lezing tot uiting te laten komen in een gift? Dit kan in de vorm van een geldelijke bijdrage in een daarvoor bestemde bus in de Grote Kerk of een machtiging waarvoor de formulieren tijdens de lezing aanwezig zullen zijn. Met financiers en uw bijdrage verwachten we ook de komende jaren een goede lezing te kunnen aanbieden.

Het is mij als voorzitter van Stichting Multatuli Lezing Nederland een genoegen u van harte uit te nodigen de lezing bij te wonen. Aanmelden kan via onze website www.multatuli-lezing.nl/aanmelden . Als u verzekerd wilt zijn van plaatsen, raad ik u aan spoedig te reageren. Circa een week van tevoren sturen wij u uw entreekaart(en).

Het Mondiaal Centrum Breda beveelt deze lezing van harte aan. En zal met een stand acte de préséance geven.

Print Friendly, PDF & Email