Op zaterdag 9 januari vond in het Mondiaal Centrum een nieuwjaarsborrel plaats voor vrijwilligers. MCB voorzitter Jan Hopman gaf in een speech een overzicht van het jaar, en bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Hieronder zijn tekst.

DSC02121 - Copy

Het was een bevlogen jaar 2015 met natuurlijk als hoogtepunt de opening op maandag 13 april door wethouder van Lunteren. Onder zeer grote belangstelling werd het bord aan de voorkant van het gebouw onthuld en konden we in de voetsporen van de Broeders van Huijbergen ons werk beginnen, waarbij de wijkbewoners, de zwakkeren in de samenleving en vooral de vluchtelingen centraal staan.

Er werd door het bestuur een beleidsplan ontwikkeld, dat met alle vrijwilligers op donderdag 8 oktober werd besproken en vastgesteld. Er zijn goede relaties met de politiek opgebouwd via gesprekken met de verantwoordelijke wethouder van Lunteren en bezoeken van raadsleden van diverse politieke partijen, en een bezoek van de voltallige PvdA-fractie als kennismakingsbezoek voor burgemeester Paul Depla.

Er zijn een aantal grote activiteiten ontwikkeld zoals de vredesmars en daaropvolgende culturele activiteit / gezamenlijk eten in de Vredesweek in september, het Feest van Licht & Bezinning op zaterdag 19 december, waar ook een cultureel programma en gezamenlijk eten aangeboden werd in samenwerking met bewoners van het AZC. Ook werd na de aanslagen in Parijs een geslaagde manifestatie op de Grote Markt gehouden

De contacten met de wijk Boeimeer hebben ook geleidelijk aan vorm gekregen, zoals het feit dat de wijkraad en Boeimeer Borrelt in het Mondiaal Centrum hun bijeenkomsten houden. Er is een musical door en voor buurtbewoners opgevoerd. Er is een bestuurslid, Vera Wouters, uit de wijk tot het bestuur toegetreden en er verschijnen iedere keer artikelen in de wijkkrant Boeimeer over het Centrum. Geleidelijk aan ontwikkelt zich ook de Inloop op maandag en vrijdagochtend voor zowel buurtbewoners, maar ook voor mensen die uit de gehele stad komen, deze staat onder deskundige leiding van buurtbewoner Margreet Douwe. Maandelijks wordt aansluitend aan de Inloop een warme maaltijd aangeboden voor bewoners van de wijk en buurtbewoners, die voorbereid wordt door een buurtbewoner en de beheerder en een samenwerkingsproject is van ATEA en WIJ.

Ook aan buurtbewoner Menno Koenze kon een ruimte aangeboden worden voor zijn duurzaam energiebedrijf. Daarnaast kwamen er vele verzoeken binnen om ruimtes te huren, waarvan er enkele konden gehonoreerd worden zoals van een hulpinstelling, van het filosofisch platform, de Hindoestaanse vereniging Breda die een keer in de maand op zondagmiddag haar viering houdt, de studentengroep van Unicef die haar bijeenkomsten in het gebouw houdt, cursus van het Humanistisch Verbond en de stichting Kristalnachtherdenking Breda e.o. Maar vele verzoeken moesten afgewezen worden omdat ze niet precies in de doelstellingen pasten.

Organisatorisch is er ook het een en ander in gang gezet. Er is een uitstekende website opgezet, in eerste instantie door Philip Oronsaye maar later door Ilse Oosterlaken, die op een professionele manier alles weergeeft en aankondigt wat er in het MCB gebeurt.

Met ingang van 1 oktober is Leo Schinkel de beheerder, die er ook woont en de dagelijkse gang van zaken in goede banen leidt. Er is een activiteitencommisie in het leven geroepen, die nog vrijwilligers kan gebruiken, een tuingroep die onder voortreffelijke leiding van Karel Wijnen de tuin bijhoudt en de werkgroep Bed, Bad, Brood en Begeleiding die de voorbereidingentreffen voor de van vluchtelingen, die niet meer door de overheid opgevangen worden en ongedocumenteerden.

Vanaf 1 januari is het Welkomstcomité Asielzoekers Breda, dat de aanmoedigingsprijs ontvangen heeft voor haar innoverend werk ook een werkgroep van het Mondiaal Centrum. Vanaf 1 oktober is Sazan Melko als zzp-er aangesteld om als professional het maatjesproject van de grond te tillen om Vluchtelingen en Bredanaars in contact te brengen om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen. Ook zijn er nieuwe en jongere mensen tot het bestuur toegetreden namelijk Emma van Bruggen en Vera Wouters, die de oude garde van Dick de Lange, Bram Heringa, Jan Reinen en Jan Hopman zullen komen versterken. Eric Bakker en Ilse Oosterlaken hebben vanwege drukke werkzaamheden een stapje terug moeten doen, maar blijven weliswaar nog actief respectievelijk als notulist en beheerder van de website. Tot zover 2015, maar er valt nog veel te doen.. in 2016.

Nu het initiatiefplan voor het MCB is goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders, moeten er nog nadere procedures in gang gezet worden om het mogelijk te maken om mensen op te vangen. Daarvoor zal een informatiemarkt voor buurtbewoners en belangstellenden gehouden worden. Activiteiten samen met en voor vluchtelingen zullen geïntensifieerd worden naast en in samenwerking met het maatjesproject. Gedacht wordt aan een Taaltuin, danstherapie voor vrouwen en meisjes, fietslessen en wellicht een help-desk voor vluchtelingen en nieuwkomers. Hierbij wordt ook samengewerkt met studenten van Avans, die een behoefteonderzoek in het AZC aan het voorbereiden zijn.

Er zal een activiteitenplan ontwikkeld gaan worden om een jaarkalender te hebben voor gedenkwaardige dagen zoals de Vredesweek, Wereldaidsdag, Anti-armoededag, Dag van de Mensenrechten om maar enkele voorbeelden te noemen. Ook is er een werkgroep wereldmuziek in voorbereiding om te bekijken wat te doen met muziek in het centrum en op zaterdag 16 januari wordt reeds de tentoonstelling over arpilleras geopend in de aula met een uitgebreid cultureel programma.

Dit alles vereist veel inzet van alle betrokkenen en daarom zal het bestuur in principe op 20 februari een dag op de hei, wellicht hier organiseren om zich te kunnen bezinnen over haar werk, wat er te doen staat nog on 2016 en daarna. Maar ik denk zeker met de gedrevenheid en passie die we in 2015 reeds gehad hebben, 2016 een jaar wordt waar we wederom grote vorderingen kunnen maken om onze idealen te kunnen verwezenlijken, juist in een tijd waar vele mensen zich angstig en onzeker voelen. Dank U wel.

Print Friendly, PDF & Email